kích thủy lực lùn CRM-C Serial (Compact, single-acting cylinders with spring return CRM-C Serial)

kích thủy lực lùn CRM-C Serial (Compact, single-acting cylinders with spring return CRM-C Serial)

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều lùn hồi về bằng lò xo của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi các loại kích thủy lực 1 chiều lùn về bằng lò xo của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-10/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực lùn 10 tấn, kích lùn 10 tấn, kích lùn 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 50mm, kích 10 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích lùn 10 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, 

Model CRM-20/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích 20 tấn, kích 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực lùn 20 tấn, kích lùn 20 tấn, kích lùn 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 20 tấn hành trình 50mm, kích 20 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 20 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích lùn 20 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-30/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực lùn 30 tấn, kích lùn 30 tấn, kích lùn 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 50mm, kích 30 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích lùn 30 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-50/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực lùn 50 tấn, kích lùn 50 tấn, kích lùn 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích 50 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích lùn 50 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm,

Model CRM-100/50-C: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực lùn, kích thủy lực 1 chiều lùn 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực lùn 100 tấn, kích lùn 100 tấn, kích lùn 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 50mm, kích 100 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều lùn hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích lùn 100 tấn hành trình 50mm, kích lùn 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm,

Với các yêu cầu đối với kích thủy lực lùn có tải trọng và hành trình khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0932182327 để được cung cấp thông số kỹ thuật và báo giá cụ thể.

Từ khóa tìm kiếm: kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 20 tấn, kích thủy lực 20 tấn, kích 20 tấn, kích 1 chiều 20 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 150 tấn, kích thủy lực 150 tấn, kích 150 tấn, kích 1 chiều 150 tấn, kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 200 tấn, kích thủy lực 200 tấn, kích 200 tấn, kích 1 chiều 200 tấn, kích thủy lực 1 chiều 250 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 250 tấn, kích thủy lực 250 tấn, kích 250 tấn, kích 1 chiều 250 tấn, kích thủy lực 1 chiều 300 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 300 tấn, kích thủy lực 300 tấn, kích 300 tấn, kích 1 chiều 300 tấn, kích thủy lực 1 chiều 400 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 400 tấn, kích thủy lực 400 tấn, kích 400 tấn, kích 1 chiều 400 tấn, kích thủy lực 1 chiều 500 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 500 tấn, kích thủy lực 500 tấn, kích 500 tấn, kích 1 chiều 500 tấn, kích thủy lực 1 chiều 600 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 600 tấn, kích thủy lực 600 tấn, kích 600 tấn, kích 1 chiều 600 tấn