kích thủy lực 2 chiều CRI-C Serial (Double acting with oil return CRI-C Serial)

kích thủy lực 2 chiều CRI-C Serial (Double acting with oil return CRI-C Serial)

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 2 chiều của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

 

Tên gọi và từ khóa tìm kiếm các loại kích thủy lực 2 chiều của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRI-30/160: kích thủy lực 30 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 2 chiều 30 tấn hành trình 160mm, kích 2 chiều 30 tấn hành trình 160mm

Model CRI-30/260: kích thủy lực 30 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 2 chiều 30 tấn hành trình 260mm, kích 2 chiều 30 tấn hành trình 260mm

Model CRI-C-50/50: kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-50/100: kích thủy lực 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-50/150 (*): kích thủy lực 50 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-50/200: kích thủy lực 50 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-50/250: kích thủy lực 50 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-50/300 (*): kích thủy lực 50 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 50 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-100/50: kích thủy lực 100 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-100/100: kích thủy lực 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-100/150: kích thủy lực 100 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-100/200: kích thủy lực 100 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-100/250: kích thủy lực 100 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-100/300: kích thủy lực 100 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 100 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-150/50: kích thủy lực 150 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 150 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-150/100: kích thủy lực 150 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 150 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-150/150: kích thủy lực 150 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 150 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-150/200: kích thủy lực 150 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 150 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-150/250: kích thủy lực 150 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 150 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-150/300: kích thủy lực 150 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 350 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-200/50: kích thủy lực 200 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-200/100: kích thủy lực 200 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-200/150: kích thủy lực 200 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-200/200: kích thủy lực 200 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-200/250: kích thủy lực 200 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-200/300: kích thủy lực 200 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 200 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-250/50: kích thủy lực 250 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-250/100: kích thủy lực 250 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-250/150: kích thủy lực 250 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-250/200: kích thủy lực 250 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-250/250: kích thủy lực 250 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-250/300: kích thủy lực 250 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 250 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-300/50: kích thủy lực 300 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-300/100: kích thủy lực 300 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-300/150: kích thủy lực 300 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-300/200: kích thủy lực 300 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-300/250: kích thủy lực 300 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-300/300: kích thủy lực 300 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-400/50: kích thủy lực 400 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-400/100: kích thủy lực 400 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-400/150: kích thủy lực 400 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-400/200: kích thủy lực 400 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-400/250: kích thủy lực 400 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-400/300: kích thủy lực 400 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 400 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-500/50: kích thủy lực 500 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-500/100: kích thủy lực 500 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-500/150: kích thủy lực 500 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-500/200: kích thủy lực 500 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-500/250: kích thủy lực 500 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-500/300: kích thủy lực 500 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 500 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-600/50: kích thủy lực 600 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-600/100: kích thủy lực 600 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-600/150: kích thủy lực 600 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-600/200: kích thủy lực 600 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-600/250: kích thủy lực 600 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-600/300: kích thủy lực 600 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 600 tấn hành trình 300mm

Model CRI-C-800/50: kích thủy lực 800 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 800 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-800/100: kích thủy lực 800 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 800 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-800/150: kích thủy lực 800 tấn hành trình 150mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 150mm, kích 2 chiều 800 tấn hành trình 150mm

Model CRI-C-800/200: kích thủy lực 800 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 800 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-800/250: kích thủy lực 800 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 800 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-800/300: kích thủy lực 800 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 300 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-1000/50: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-1000/100: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 100mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 100mm

Model CRI-C-1000/150: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 50mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 50mm

Model CRI-C-1000/200: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 200mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 200mm

Model CRI-C-1000/250: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 250mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 250mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 250mm

Model CRI-C-1000/300: kích thủy lực 1000 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn hành trình 300mm, kích 2 chiều 1000 tấn hành trình 300mm

Từ khóa tìm kiếm: kích thủy lực, kích thủy lực 2 chiều, kích 2 chiều, kích thủy lực 30 tấn, kích thủy lực 2 chiều 30 tấn, kích 2 chiều 30 tấn,
kích thủy lực 50 tấn, kích thủy lực 2 chiều 50 tấn, kích 2 chiều 50 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích thủy lực 2 chiều 100 tấn, kích 2 chiều 100 tấn, kích thủy lực 150 tấn, kích thủy lực 2 chiều 150 tấn, kích 2 chiều 150 tấn, kích thủy lực 200 tấn, kích thủy lực 2 chiều 200 tấn, kích 2 chiều 200 tấn, kích thủy lực 250 tấn, kích thủy lực 2 chiều 250 tấn, kích 2 chiều 250 tấn, kích thủy lực 300 tấn, kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, kích 2 chiều 300 tấn, kích thủy lực 400 tấn, kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, kích 2 chiều 400 tấn, kích thủy lực 500 tấn, kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, kích 2 chiều 500 tấn, kích thủy lực 600 tấn, kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, kích 2 chiều 600 tấn, kích thủy lực 800 tấn, kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, kích 2 chiều 800 tấn, kích thủy lực 1000 tấn, kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, kích 2 chiều 1000 tấn