kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo CRM Serial (single-acting cylinders with spring return CRM Serial)

kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo CRM Serial (single-acting cylinders with spring return CRM Serial)

Thông số kỹ thuật kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo của nhà sản xuất F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Tên gọi các loại kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng lò xo của hãng F.P.T (Fluid Power Technology S.r.l) ITALY:

Model CRM-5/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 25mm, kích 5 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-5/75: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 75mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 75mm, kích 5 tấn hành trình 75mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 75mm.

Model CRM-5/125: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 125mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 125mm, kích 5 tấn hành trình 125mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 125mm.

Model CRM-5/175: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 175mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 175mm, kích 5 tấn hành trình 175mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 175mm.

Model CRM-5/230: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn hành trình 230mm, kích thủy lực 5 tấn hành trình 230mm, kích 5 tấn hành trình 230mm, kích 1 chiều 5 tấn hành trình 230mm.

Model CRM-10/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 25mm, kích 10 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-10/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 50mm, kích 10 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-10/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 100mm, kích 10 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-10/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 160mm, kích 10 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-10/200: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 200mm, kích 10 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm.

Model CRM-10/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 260mm, kích 10 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-10/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 300mm, kích 10 tấn hành trình 300mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 300mm.

Model CRM-10/355: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn hành trình 355mm, kích thủy lực 10 tấn hành trình 355mm, kích 10 tấn hành trình 355mm, kích 1 chiều 10 tấn hành trình 355mm.

Model CRM-15/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 50mm, kích 15 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-15/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 100mm, kích 15 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-15/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 160mm, kích 15 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-15/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 260mm, kích 15 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-15/360: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 15 tấn hành trình 360mm, kích 15 tấn hành trình 360mm, kích 1 chiều 15 tấn hành trình 360mm.

Model CRM-25/25: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 25mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 25mm, kích 25 tấn hành trình 25mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 25mm.

Model CRM-25/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 50mm, kích 25 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-25/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 100mm, kích 25 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-25/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 160mm, kích 25 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-25/200: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 200mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 200mm, kích 25 tấn hành trình 200mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 200mm.

Model CRM-25/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 260mm, kích 25 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 260mm.

Model CRM-25/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 300mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 300mm, kích 25 tấn hành trình 300mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 300mm.

Model CRM-25/360: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn hành trình 360mm, kích thủy lực 25 tấn hành trình 360mm, kích 25 tấn hành trình 360mm, kích 1 chiều 25 tấn hành trình 360mm.

Model CRM-30/210: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn hành trình 210mm, kích thủy lực 30 tấn hành trình 210mm, kích 30 tấn hành trình 210mm, kích 1 chiều 30 tấn hành trình 210mm.

Model CRM-50/50: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 50mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 50mm, kích 50 tấn hành trình 50mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm.

Model CRM-50/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 100mm, kích 50 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-50/160: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 160mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 160mm, kích 50 tấn hành trình 160mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 160mm.

Model CRM-50/300: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn hành trình 330mm, kích thủy lực 50 tấn hành trình 330mm, kích 50 tấn hành trình 330mm, kích 1 chiều 50 tấn hành trình 330mm.

Model CRM-100/100: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 100mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 100mm, kích 100 tấn hành trình 100mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm.

Model CRM-100/170: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 170mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 170mm, kích 100 tấn hành trình 170mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 170mm.

Model CRM-100/260: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn hành trình 260mm, kích thủy lực 100 tấn hành trình 260mm, kích 100 tấn hành trình 260mm, kích 1 chiều 100 tấn hành trình 260mm.

Từ khóa tìm kiếm: kích thủy lực, kích thủy lực 1 chiều 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 5 tấn, kích thủy lực 5 tấn, kích 5 tấn, kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 10 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích 10 tấn, kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 15 tấn, kích thủy lực 15 tấn, kích 15 tấn, kích thủy lực 1 chiều 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 25 tấn, kích thủy lực 25 tấn, kích 25 tấn, kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 30 tấn, kích thủy lực 30 tấn, kích 30 tấn, kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 50 tấn, kích thủy lực 50 tấn, kích 50 tấn, kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, kích thủy lực 1 chiều hồi bằng lò xo 100 tấn, kích thủy lực 100 tấn, kích 100 tấn